Posts
تصویب واژه‌های دفتر اول گروه قهوه‌پژوهی در فرهنگستان
تصویب واژه‌های دفتر اول گروه قهوه‌پژوهی در فرهنگستان

شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز گذشته ۲ مرداد ۹۵ برای بررسی واژه‌های پیشنهادی گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان تشکیل جلسه داد. در این جلسه