Posts
قهوه چگونه مغز را تحریک میکند؟
قهوه چگونه مغز را تحریک میکند؟

کافئین مادهای است که کفایت و قدرت کار مغز انسان را افزایش میدهد، این

نظری است که مورد قبول و تأیید جودیت و ورتمن، دانشمند محقق در آثار تحرکزایی غذاها در دانشگاه ام- آی- تی
میباشد.