Posts
سبک عجیب نوشیدن در بعضی افراد
سبک عجیب نوشیدن در بعضی افراد

نویسنده: مسعود ندرلو

تاثیرات نوشیدنی بر ارواح
تاثیرات نوشیدنی بر ارواح

تاثیر نوشیدنی بر ارواح
در نگاه عمیق طب سنتی در بررسی تاثیرات مواد بر رفتار انسان بوده است.
تاثیر نوشیدنیها نیز موضوعی جدی در بررسی های طب سنتی میباشد

تاثیرات منفی نوشیدن با نی بر بدن
تاثیرات منفی نوشیدن با نی بر بدن

آیا میدانید که استفاده از نی در آشامیدن چه اثراتی دارد؟
گاهی بی توجهی به موارد جزیی که بصورت عادت برای انجام آنها استمرار وجود دارد .آسیبهای مهم اساسی به سلامتی بدن وارد خواهد کرد .یکی از این موارد ساده پنداشته شده نوشیدن با نی است .

متن توضیح درباره قهوه (بُنّ) در قرابادین کبیر
متن توضیح درباره قهوه (بُنّ) در قرابادین کبیر

درباره قهوه( بن) شراب جامد
«قرابادین کبیر» یا ذخائر التراکیب که بیشتر از آن با عنوان قرابادین کبیر و یا قرابادین عقیلی یاد می‌شود، به قلم محمدحسین عقیلی در سال ۱۱۹۵ ق به رشته تحریر در آمده است. ا