پروفایل نویسی عصاره گیری و دم آوری

لابراتوار قهوه میم برای کمک به دوستان باریستا و همچنین برشته کاری های داخلی در این بخش پروفایل عصاره گیری و یا دم آوری قهوه های تازه برشت از رستری های مختلف داخلی را قرار میدهد که مخاطبان و مشتریان هر برشته کاری خیلی سریعتر ، به بهترین طعم درفنجان از قهوه مصرفی خود را برسند.

لابراتوار قهوه میم به صورت پراکنده از برشته کاری های مختلف برای این نوشتن پروفایل عصاری گیری یا دم آوری انخاب میکند .

برشته کاری ها و یا حتی کافه ها نیز میتوانندکاملا مستقل برای خود به صورت سفارشی در خواست پروفایل نویسی داشته باشند .