ارزیابی قهوه سبز و پروفایل نویسی برشته کاری

لابراتوار قهوه میم افتخار دارد برای کمک به واردکنندگان قهوه سبز خدمات ارزیابی قهوه سبز و پروفایل نویسی رست و ارزیابی حسی آن قهوه را برای انتخاب بهتر قهوه سبز ارائه دهد . این خدمت برای مصرف کنندگان قهوه سبز یعنی برشته کاری های قهوه بسیار مهم و مورد توجه بوده است.

برشته کاری های قهوه که بنا به خرید قهوه سبز دارند میتوانند از قهوه هایی خریداری کنند  که توسط ما ارزیابی شده، و داده های مربوط به ارزیابی حسی ، پروفایل پیشنهادی رست و مشخصات کیفی قهوه سبز آن از قبل نوشته شده است و توسط وارد کننده در اختیار شان قرار میگیرد .

برشته کاری ها نیز به صورت مستقل میتوانند با ما همکاری داشته باشند. برای ارزیابی  قهوه سبزی که از قبل خریداری کرده اند و برای معرفی محصول جدید نیاز به کمک برای ایجاد پروفایل برشته کاری دقیق و البته کالیبر با تجهیزاتشان را دارند می توانند از خدمات ما استفاده کنند.