ارزیابی قهوه سبز و پروفایل نویسی برشته کاری

لابراتوار قهوه میم افتخار دارد برای کمک به واردکنندگان قهوه سبز خدمات ارزیابی قهوه سبز و پروفایل نویسی رست و ارزیابی حسی آن قهوه را برای انتخاب بهتر قهوه سبز ارائه دهد . این خدمت برای مصرف کنندگان قهوه سبز یعنی برشته کاری های قهوه بسیار مهم و مورد توجه بوده است.

برشته کاری های قهوه که بنا به خرید قهوه سبز دارند میتوانند از قهوه هایی خریداری کنند  که توسط ما ارزیابی شده، و داده های مربوط به ارزیابی حسی ، پروفایل پیشنهادی رست و مشخصات کیفی قهوه سبز آن از قبل نوشته شده است و توسط وارد کننده در اختیار شان قرار میگیرد .

برشته کاری ها نیز به صورت مستقل میتوانند با ما همکاری داشته باشند. برای ارزیابی  قهوه سبزی که از قبل خریداری کرده اند و برای معرفی محصول جدید نیاز به کمک برای ایجاد پروفایل برشته کاری دقیق و البته کالیبر با تجهیزاتشان را دارند می توانند از خدمات ما استفاده کنند.

Posts
پروفایل تحلیلی قهوه سبز  بازرگانی موثق
پروفایل تحلیلی قهوه سبز بازرگانی موثق

وقتی یک قهوه سبز آنالیز میشود و ارزیابی روی آن صورت میگیرد . برای خرید آن ما با شفافیت  بیشتر و داده های کامل روبه رو می شویم.