علی شکیب

M.a_shakib@yahoo.com
Posts
دوره جامع باریستا تخصصی (سطح مقدماتی)
دوره جامع باریستا تخصصی (سطح مقدماتی)
 سرفصلهای دوره مقدماتی آموزش باریستای تخصصی   بررسی پروسس های قهوه در مزرعه آشنایی با گیلاس قهوه، گونه و زیرگونه های آن آشنایی با برداشت و پروسس قهوه در مزرعه آشنایی با برشته کاری و بررسی طیف های آن عصاره گیری اسپرسو: شناخت دستگاه های اسپرسو بررسی روش کار اسپرسو ماشین بررسی  کوبه بسترسازی و [...]