پاسخ دهنده محترم
با سلام و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما
پرسشنامه حاضر بخشی از یک پژوهش علمی با عنوان ذائقه شناسی در طعم های قهوه بر اساس معیارهای پیشنهادی در تحقیقات پیشین،
محققان و نیز مطالعات استانداردهای جهانی با رویکرد کاربرد بومی در راستای ارائه مدلی به منظور کیفیت بخشی به مصرف قهوه
در کشور تنظیم گردیده است. پیشاپیش از وقت و دقتی که در پاسخ به سواالت این پرسشنامه مبذول می دارید کمال تشکر را
داریم

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*